Conference

HÅLLBARHET

Hållbarhet för Zavann handlar om de dagliga beslut vi fattar i vår verksamhet. Utgångspunkten är att prioritera de frågeställningar där vi har störst möjlighet att påverka och göra skillnad, samt att göra detta tankesätt till en naturlig del av vår affär. Vårt hållbarhetsarbete delar vi upp i tre huvudområden:

Ekonomiskt ansvarstagande/affärsetik


Zavanns ambition är att vara en marknadsledande leverantör av affärslösningar till expansiva aktörer på elmarknaden. Med hjälp av intelligenta och användarvänliga SaaS-lösningar erbjuder Zavann effektivare organisationer och lägre kostnader för aktiva aktörer. På så sätt bidrar vi till mer välmående medarbetare, kunder, samhälle och näringsliv i Sverige.


Vi medverkar aktivt i flera grupper/forum som arbetar med kommande ramverk för elmarknaden. Exempelvis i branschföreningen Oberoende Elhandlare, Elmarknadsutvecklings beslutsgrupp och Ediels Teknik Grupp. Zavann och våra medarbetare ska givetvis följa lagar och regler i alla situationer. Det är varje medarbetares skyldighet att rapportera eventuella oegentligheter till ledningen alternativt rättsväsendet. Vi vill vara en central aktör för hållbar ekonomisk utveckling och tillväxt.


Socialt ansvarstagande

Zavanns medarbetare har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö, såväl på våra egna kontor som i de miljöer där våra medarbetare utför uppdrag. Vi ska erbjuda en arbetsplats som präglas av jämställdhet, mångfald och respekt för den enskilde medarbetaren. Zavann är ett politiskt och religiöst oberoende företag. Mer konkret innebär detta att vi inte diskriminerar kunder, medarbetare på grund av kön, hudfärg, religion, politisk åsikt, sexuell läggning eller funktionshinder. Vi vill verka för en god balans mellan arbete och privatliv för att få välmående och glad personal. På så sätt skapar vi nytta både inom och utom Zavann.

Miljömässigt ansvarstagande

Som ett tjänsteproducerande företag ligger fokus på tjänsterna och lösningarna som vi erbjuder. Men även på hur vi konsumerar och ställer krav på vår omgivning i syfte att begränsa negativ miljö- och klimatpåverkan i så stor omfattning som möjligt. Detta gör vi främst genom att leverera våra högautomatiserade och digitala tjänster och lösningar, samt genom val av lämpliga produkter och tjänster, följa lagar och regler samt ställa krav på våra leverantörer.


Vi vill i alla situationer verka för och bidra till ett hållbart samhälle.